Algemene voorwaarden

 Art. 1 : Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden


  1.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst tussen de Sem'On Business BVBA en de co-contractant. Indien er een andersluidende overeenkomst wordt opgesteld, blijven huidige algemene voorwaarden van suppletieve toepassing.
  1.2 Deze algemene voorwaarden worden door de co-contractant aanvaard welke ook zijn algemene voorwaarden zijn.

 

Art. 2 : Aansprakelijkheid opdrachtgever tot organisatie van een evenement

De co-contractant die een opdracht geeft, wordt verondersteld hiertoe gerechtigd te zijn. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgevers en met uitsluiting van Sem'On Business BVBA, de volledige verantwoordelijkheid tegenover derden.

 

Art. 3 : Offerte

De offertes van Sem'On Business BVBA zijn 30 dagen geldig behoudens een tegenstrijdige schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Na deze termijn heeft Sem'On Business BVBA het recht zijn offerte te veranderen, indien vereist. De co-contractant dient voor akkoord deze offerte ondertekend terug te sturen.

 

Art. 4 : Bevestiging


  4.1. De bestelling wordt schriftelijk bevestigd door Sem'On Business BVBA aan de co-contractant. Indien geen schriftelijke bevestiging wordt verstuurd binnen de 15 dagen na ondertekening van de bestelbon, wordt de bestelling vermoed bevestigd te zijn door Sem'On Business BVBA. De co-contractant is gebonden door de bestelling.
  4.2. Sem'On Business BVBA behoudt zich het recht voor om na de bestelling, in onderling overleg met de co-contractant, een bankgarantie te eisen of door deze een geldsom te laten consigneren ter dekking van de te betalen prijs.

 

Art.5 : Het niet doorgaan van het evenement

5.1.   De co-contractant wordt door Sem'On Business BVBA schriftelijk op de hoogte gebracht van de      omstandigheid die overmacht uitmaakt en waardoor het bestelde evenement niet kan doorgaan.

5.2.   Sem'On Business BVBA  kan in deze omstandigheden tot geen enkele vorm van schadevergoeding                                        gehouden worden. De co-contractant dient evenwel zeker de reeds gemaakte kosten te betalen.

 

Art. 6 : Aansprakelijkheid


  6.1. Sem'On Business BVBA staat niet in voor de eventuele schade of vernietiging van voorwerpen van de co-contractant en de deelnemers, behalve wanneer de schade of vernietiging te wijten is aan een grove nalatigheid in hoofde van Sem'On Business BVBA.
  6.2. Sem'On Business BVBA is niet aansprakelijk voor schade geleden door derden ten gevolge van de door haar georganiseerde evenementen.
  6.3. Sem'On Business BVBA heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid als organisator, sportmonitor en verhuurder van materiaal. De eventuele aansprakelijkheid van Sem'On Business BVBA is steeds beperkt tot de dekking voorzien in de door haar afgesloten verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

 

Art. 7 : Betaling


  7.1. De facturen van Sem'On Business BVBA zijn betaalbaar binnen de vijftien (15) dagen na factuurdatum op de maatschappelijke zetel van Sem'On Business BVBA.
  7.2. In geval van niet-betaling binnen de afgesproken termijn kan Sem'On Business BVBA, na schriftelijke ingebrekestelling, afzien van de levering en is zij hiervoor geen schadevergoeding verschuldigd.
  7.3. De niet-betaling binnen de afgesproken termijn kan ook worden gesanctioneerd door de aanrekening van een verwijlintrest vanaf de vervaldatum ten belope van de wettelijke intrestvoet verhoogd met twee procent (2%), berekend per ondeelbare maand, zonder dat enige ingebrekestelling hiervoor vereist is.
  7.4. In geval van niet-betaling binnen de afgesproken termijn en na ingebrekestelling, zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van tien procent (10%) op het factuurbedrag, met een minimum van 75 € (3.026,-) en een maximum van 3.720 € (150.065,-).
  7.5. De niet-betaling of de laattijdige betaling van een factuur of van een aanvaarde wissel heeft tot gevolg dat de andere facturen, voor dewelke eventueel een betalingstermijn werd overeengekomen, onmiddellijk opeisbaar worden, zonder ingebrekestelling.
  7.6. Elk protest tegen een factuur, evenals tegen de conformiteit van de levering, dient voldoende gemotiveerd en per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum verstuurd te worden aan de maatschappelijke zetel van Sem'On Business BVBA. Geen enkele klacht ontslaat de co-contractant van zijn betalingsverplichtingen.
  7.7. Tenzij de co-contractant schriftelijk anders is overeengekomen, geldt volgende betalingsregel :
  voorschot van vijftig procent (50%) op de totale prijs bij de bestelling/uiterlijk tien (10) dagen na de bestelling;
  het saldo na afloop van het evenement.

 

Art. 8 : Wijzigende of supplementaire bestellingen

Een wijzigende, gewijzigde of supplementaire bestelling kan een verhoging van de overeengekomen prijs met zich meebrengen en zal dan tevens het voorwerp uitmaken van een bijkomende facturatie.

 

Art. 9 : Annulatie

9.1.   Onafgezien van de betaling van de reeds gemaakte kosten, is er in geval van eenzijdige (volledige of               gedeeltelijke) annulatie van een overeenkomst door de co-contractant een schadevergoeding verschuldigd         voor de door Sem'On Business BVBA gederfde winst.


  9.2. Deze schadevergoeding wordt forfaitair bepaald op veertig procent (40%) van de overeengekomen prijs of van het nog te factureren saldo (in geval van annulatie tijdens de uitvoering der prestaties).
  9.3. Sem'On Business BVBA heeft het recht om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst in rechte te eisen en/of aan te tonen dat de gederfde winst een grotere schade vertegenwoordigt.
  9.4. In geval van annulatie van de overeenkomst door Sem'On Business BVBA kan deze een schadevergoeding, die wordt bepaald volgens de regels van gemeen recht, verschuldigd zijn aan de co-contractant. De co-contractant dient zijn schade te bewijzen.

 

Art. 10 : Nietigheid

De nietigheid van een clausule leidt niet tot de nietigheid van andere clausules van deze algemene voorwaarden.

 

Art. 11 : Compensatie

Sem'On Business BVBA heeft het recht schuldvorderingen tegenover de co-contractant te compenseren met eventuele schuldvorderingen van de co-contractant ten opzichte van Sem'On Business BVBA.

 

Art. 12 : Publiciteit

Sem'On Business BVBA heeft het recht om gebruik te maken van de referenties van de uitgevoerde evenementen in haar publiciteit, zowel beschrijvend als visueel, buiten schriftelijk en uitdrukkelijk verbod hiertoe van de co-contractant.

 

Art. 13 : Bevoegde rechtbank


  13.1. In geval van gelijk welke betwisting betreffende de overeenkomst tussen Sem'On Business BVBA en de co-contractant zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Sem'On Business BVBA bevoegd.
  13.2. Dit is eveneens van toepassing in geval van geaccepteerde wissels.
  13.3. Dit artikel is eveneens van toepassing op de overeenkomsten gesloten met onderdanen van de Europese Unie, conform het Verdrag E.E.X. van 24.09.1968 en het Verdrag van Lugano van 16.09.1988.

 

Art. 14 : Toepasselijk recht

De totstandkoming, het bestaan en de gevolgen van de overeenkomst tussen partijen zijn uitsluitend geregeld door het Belgisch recht en door deze algemene voorwaarden.

 

Art. 15 :

Beide partijen verklaren zich akkoord met de bepalingen zoals voorzien in deze overeenkomst en zijn bijlagen.